Nachádzate sa tu

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudla účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Pred poskytnutím vašich osobných údajov a vášho dobrovoľného súhlasu (v objednávkovom procese) si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené vo forme otázok a odpovedí pre jednoduchšiu orientáciu.

 

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Správcom osobných údajov na internetovej stránke www.alamex.sk a s tým spojených informačných systémov je ALAMEX s.r.o.

 

Aké vaše osobné údaje spracúvame?

 1. Meno a priezvisko (resp. obchodné meno)

 2. Adresa bydliska / sídla (Ulica a číslo, PSČ)

 3. Adresa doručenia (Ulica a číslo, PSČ)

 4. IČO, DIČ a IČ DPH

 5. Kontaktné údaje ako e-mailová adresa a telefónne číslo

 6. História objednávok vyplývajúca z plnenia zmluvných záväzkov

 

Z akých zdrojov pochádzajú vaše osobné údaje?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v objednávke, prípadne ste ich uviedli na iných dokumentoch a poskytujete nám súhlas na ich spracovanie.

 

Aký je účel použitia vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na:

 1. riadne plnenie poskytovania služieb zákazníkovi

 2. uzatvorenie kúpnej zmluvy (resp. inej zmluvy) medzi zmluvnými stranami - dotknutá osoba (kupujúci) a prevádzkovateľ (predávajúci). Meno, resp. obchodné meno, adresa a doplňujúce údaje potrebujeme na vystavenie faktúry k objednávke

 3. komunikáciu počas vybavenia objednávky. E-mailová adresa slúži ako prioritný kontakt, prostredníctvom ktorého vás informujeme o priebehu objednávky. Tel. číslo potrebujeme v prípade, že bola zle zadaná e-mailová adresa, prípadne sa vyžaduje urgentná odpoveď na vzniknutú situáciu

 4. poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy alebo ste na takéto poskytnutie dali výslovný súhlas. Tieto údaje sú potrebné pre logistické služby dopravcov, účtovníkov, banky a pod.

 

Komu môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje?

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom bode, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a to za účelom skvalitnenia našich služieb. Jedná sa o tieto tretie strany:

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

 • Google Ireland, Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujete spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete našim zákazníkom, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 1. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov - informácie zahŕňajú hlavne identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 2. Právo na prístup k osobným údajom - Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 3. Právo na opravu osobných údajov - V prípade, že údaje, ktoré spracovávame sú chybné alebo neaktuálne.

 4. Právo na výmaz osobných údajov - Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov a správca týchto údajov tak vykoná bezodkladne ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a boli spracované; neexistuje iný právny základ pre spracovanie údajov; údaje sú spracovávané nezákonne; výmaz vyplýva z povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.

 5. Právo na obmedzenie spracovania údajov - Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 6. Právo na prenositeľnosť osobných údajov - Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 7. Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie - Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 8. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov - S vaším podnetom alebo sťažnostou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0911 333 688, poslaním e-mailu na adresu: alamex@alamex.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: ALAMEX s.r.o., Popolná 10, 831 06 Bratislava. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Ako zruším súhlas na spracovanie osobných údajov?

Súhlas k spracovaniu údajov je dobroboľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna. V prípade, že sa rozhodnete súhlas odvolať, potrebujeme nasledovné informácie:

 1. kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať

 2. informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje

Odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov môžete poslať na emailovú adresu alamex@alamex.sk alebo formou listu do sídla firmy.

Zároveň môžete kedykoľvek vymazať váš zákaznícky účet a jeho obsah, ktorý bol vytvorený v objednávkovom procese pre možnosť sledovať stav objednávky a zrýchlenie prístupu do budúcnosti.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Posledná aktualizácia: 21.5.2018

 

ALAMEX s.r.o.